Leveringsvoorwaarden:

Artikel 1

Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door De Bijenstichting aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen van een exemplaar van de Leveringsvoorwaarden, door een verwijzing naar de Leveringsvoorwaarden op brief- en factuurpapier, door het verwijzen naar de Leveringsvoorwaarden op offerte, prijscourant, Internetsite of orderbevestiging.

2: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

3: Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn, indien het door de verkoper gedane aanbod door de koper besteld en betaald is. Indien de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd geldt de schriftelijke vastlegging.

Artikel 2 - producten, materialen en houdbaarheid;

1. De producten van De Bijenstichting worden handmatig samengesteld uit verse en levende materialen . Hierdoor behoud De Bijenstichting zich het recht voor wijzigingen in het ontwerp, productie en materialen door te voeren zonder voorafgaand overleg met de koper.

Artikel 3 - Aanbiedingen:

1. Alle door of namens De Bijenstichting mondeling of in prijscouranten, het Internet, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, faxberichten en e-mails gedane aanbiedingen te zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor De Bijenstichting op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Overeenkomsten welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke emailbevestiging van De Bijenstichting bindend.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door De Bijenstichting in rekening worden gebracht. Hiervan wordt u vooraf op de hoogte gesteld.

Artikel 4 - Levering:

Levertijd 1:Overeengekomen leveringstijden zullen door De Bijenstichting zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt De Bijenstichting niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. 1a. De Bijenstichting is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren.

overmacht:

2. Wanneer door overmacht niet binnen 48 uur na de overeengekomen leverdatum, moet de De Bijenstichting dit de koper zo snel mogelijk per telefax/email of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

3. De Bijenstichting kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.

4. Indien in geval van opschorting de levering meer dan tien dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:

a. te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven;

b. belemmerende maatregelen van overheidswege;

c. geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in -en externe vervoersapparaat.

d. rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen.

e. geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van -of werkstakingen of uitsluiting in- het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken.

f. storingen in internetcomputers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het Internet stagneren.

Artikel 5 - Aflevering

1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het adres van de afnemer en geschiedt voor zijn/haar rekening.

2. Tenzij voor zover hierover tussen De Bijenstichting en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen.

3. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 6 - Verpakking en transport

De Bijenstichting heeft het recht boven de verkoopprijs de werkelijke kosten van emballage en transport in rekening te brengen.

Artikel 7 - Betaling

1. Verkoop geschiedt tegen vooruitbetaling of, tenzij overeengekomen na ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.

1a. U kunt op de volgende manieren afrekenen op onze site.

Wij accepteren voor betaling:

Vooraf overmaken

Ideal (internetbankieren)

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

1.Alle geleverde producten blijven eigendom van De Bijenstichting totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 9 - Klachten

1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen.

2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per telefax/email of telefoon aan De Bijenstichting te worden gemeld.

3. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.

4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 10 - Toepasselijk recht/geschillen

1. Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen De Bijenstichting en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is het gebied waarin De Bijenstichting is gevestigd.

3. Voelt u zich als consument niet juist behandeld en is er een geschil ontstaan, dan kunt u dit voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr

Artikel 11 - Persoonsgegevens

1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Zie voor de werkwijze onze privacy verklaring.

Artikel 12 – Leveringsgebied

Webshop levert alleen artikelen binnen Nederland en België.

Artikel 13 - Slotbepaling

1. In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden. 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.


Met uw aankoop steunt u het Bijen Educatiecentrum.
Lees hier meer.


Alle bestellingen worden 1x per week op de donderdag door vrijwilligers verzonden.


Helaas zijn we genoodzaakt om voor België het pakkettarief te hanteren.


 

© 2017 - 2024 Webshop Bijenstichting 'Educatie & Advies' | sitemap | rss